Polityka prywatności

1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego sternapolska.pl. jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: sklep.sternapolska.pl/regulamin.
 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności chyba, że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., , poz. 922 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedawca, tj. Sterna Polska Sp.k. z siedzibą w Garwolinie (08-400) ul. Targowa 120, o numerze NIP 826-115-70-41; e-mail: biuro@sternapolska.pl; telefon:25 682 46 54
 5. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Sterna Polska Sp.k.

2. Zbierane dane

 1. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu B poniżej [Dane zbierane automatycznie].

A. Dane w celu realizacji Zamówienia

 1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych Klienta. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Klienta, gdyż Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia .
 2. Sprzedawca zbiera następujące dane Klienta: imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres Klienta, adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres Klienta, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.
 3. Sprzedawca zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług i w związku z wykonywaniem tej umowy. Sprzedawca może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się ze sprzedawcą, które są niezbędne do zrealizowania prośby Klienta i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Sprzedawca jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Klientem i informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
 4. Sprzedający zbiera dane Klienta w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.
 5. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.
 6. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

B. Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.

2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:

a) podnoszenie jakości Usługi,

b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,

c) tworzenie statystyk oglądalności,

d) śledzenie preferencji Użytkownika,

e) utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.

2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

2.3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.

2.4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików Cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

2.5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

2.6. Sprzedawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

3. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. § 3.1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

3. Wykorzystanie danych

 1. Dane podane przez Użytkownika Sprzedawca wykorzystuje do a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika b) realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży,c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,d) wsparcia, realizacji procesów płatności,e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,

  f) prowadzenia działań marketingowych.

 2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedawcę – w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych, w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań marketingowych.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego oraz do celów wskazanych w §2. B, powyżej.
 4. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze w ramach forum, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego.
 5. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z pracownikiem Sprzedającego, w tym poprzez telefon, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Sklep Internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.
 7. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Użytkownika, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta – Sterna Polska Sp.k. lub na adres e-mail: admin@sternapolska.pl .
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Sprzedawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 9. W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 10. Historia Zamówień to zakładka w indywidualnym koncie klienta w sklepie internetowym.
 11. W przypadku założenia w przyszłości indywidualnego konta w sklepie internetowym sternapolska.pl historia dokonywanych zakupów będzie dostępna dla Klienta w utworzonym Koncie, zaś identyfikacja klienta nastąpi na podstawie adresu e-mail.
 12.  Aby wycofać  zgodę na zapisywanie historii Zamówień należy przesłać swoje żądanie na  adres e-mail Sprzedawcy lub skorzystać z kontaktu Tel. Z Biurem Obsługi Klienta.
 13. W momencie wycofanie zgody na zapisywanie historii zamówień, historia zamówień nie będzie przypisywana do adresu e-mail lub Konta założonego w Serwisie.

4. Przekazywanie danych osobowych. Powierzenie i Udostępnienie danych  

 1. Sprzedawca nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

a) Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej  z podmiotami świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami, a także powierzenie danych może nastąpić powierzane m.in. kurierom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim, z którymi Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług.

b) Sprzedawca lub podmiot trzeci, z którym Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar udostępnia dane Użytkownika Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

5. Prawo dostępu do danych osobowych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
 3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Sprzedawca oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę  o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
 5. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone w Sklepie Internetowym komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem, których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W takim wypadku znajdzie zastosowanie § 7. 3 niniejszej Polityki Prywatności.

8. Sieć społecznościowa

 1. W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook, Instagram.
 2. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie  przeglądarka Użytkownika połączy Użytkownika bezpośrednio z tym serwisem.
 3. Jeśli podczas wizyty w Serwisie Użytkownik Serwisu kliknie na wybrany link,  dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Sklepu Internetowego Użytkownik kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta Użytkownika może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Sklepu Internetowego oraz zapisania tego faktu na  koncie Użytkownika w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.
 4. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Użytkownik kliknie podczas odwiedzin Sklepu Internetowego. Komentarz opublikowany na stronach Sklepu Internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Użytkownik opublikuje  komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.
 5. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Użytkowników i które Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

9. Kontakt

 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego lub za pomocą e-mail: admin@sternapolska.pl.
 2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.